Datavernietiging

Op alle datadragers kunnen persoonsgegevens aanwezig zijn die vernietigd moeten worden. Om deze reden is R&L Recycling B.V. wettelijk verplicht om alle datadragers te controleren op de aanwezigheid van data en indien nodig de persoonsgegevens op de datadrager te wissen. Voorheen was dit in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vastgelegd. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Alle apparatuur welke R&L Recycling B.V. inzamelt en voor u verwerkt wordt gecontroleerd en alle persoonsgegevens op de datadrager worden vernietigd.
Dit kan op twee manieren:

1.  De data wordt vernietigd met behulp van daarvoor geschikte software. Het wissen van data door middel van software wordt alleen toegepast op datadragers welke geschikt zijn voor hergebruik.
2. Alle datadragers welke niet geschikt zijn voor hergebruik worden vernietigd.

horizontalelijn